MIOJ #89 N!

描述

给定一个整数N,求N!的末尾有多少个0.

输入

输入为一个整数N,1 <= N <= 1000000000.

输出

输出为N!末尾0的个数

输入样例

3
60
100
1024
23456
8735373

输出样例

0
14
24
253
5861
2183837

AC代码:

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main()
{
  int num = 0;
  while(cin>>num)
  {
    int cnt = 0;
    for(int i = 1; i<num; i++)
    {
      int j = i;
      while(j%5 == 0)
      {
        cnt++;
        j= j/5;
      }
    }
    cout<<cnt<<endl;
  }
  return 0;
}

 

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注