MIOJ #8 最少交换次数

描述

给出一个无序数列,每次只能交换相邻两个元素,求将原数列变成递增数列的最少交换次数。 如:数列:2,3,1,交换3和1后变成:2,1,3;交换1和2之后变成:1,2,3。总共交换2次。

输入

逗号隔开的正整数数列

输出

正整数

输入样例

2,3,1

输出样例

2

思路:

只能交换相邻的数字的话,本质上就是寻找有多少对逆序数对

AC代码:

#include <bits/stdc++.h>
#include<vector>
using namespace std;

int mySwap(int &a,int &b)
{
  int t;
  t = a;
  a = b;
  b = t;
}

int main()
{
  string s;

  while(cin>>s)
  {
    s = s+",";
    bool flag = false;
    vector<int>a;
    int b = 0;
    int j = 0;
    int k = 0;
    int cnt = 0;
    int temp = -1;
    for(int i = 0; i<s.length(); i++)
    {
      flag = false;
      b = 0;
      k = j;
      if(s[i] ==',')
      {
        while(k != i)
        {
          b = b*10+(s[k]-48);
          k++;
        }
        flag = true;
        // cout<<b<<endl;
        j = i+1;
      }
      if(flag == true)
      {
        if(b>0)
        {
          a.push_back(b);
        }
      }
    }
    int sum = 0;
    for(int i = 0;i<a.size()-1;i++){
      for(int j = i+1;j<a.size();j++){
        if(a[j] < a[i]){
          sum++;
        }
      }
    }
    cout<<sum<<endl;
  }
}

 

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注